Rate this post
 • Rate this post

  Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Disclaimer en de Privacy Policy. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en/of diensten die worden afgenomen van ForYou B.V., prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

   

  Gebruik van de website(s)

  De informatie op de website(s) van ForYou B.V. is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze website. Hoewel ForYou B.V. zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website(s) en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kunnen wij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. ForYou B.V. garandeert niet dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren of vrij zal zijn van virussen. ForYou B.V. wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand. Ook bij de weergegeven prijzen en/of tarieven streeft ForYou B.V. naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en/of herkenbaar zijn als programmeer- dan wel typfouten, vormen nimmer aanleiding om een contract en/of overeenkomst met ForYou B.V. te mogen claimen en kan nimmer (kosteloze) ontbinding tot gevolg hebben.

   

  Informatie van derden, producten en diensten

  Indien er op de website(s) van ForYou B.V. links staan naar websites van derden, aanvaardt ForYou B.V. geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites van derden. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door ForYou B.V. niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

   

  Informatie gebruiken

  Alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s) berusten bij ForYou B.V. Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ForYou B.V. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijke gebruik.

  ForYou B.V. respecteert de privacy van alle klanten en gebruikers. ForYou B.V. draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld. Deze Privacy Policy is uitsluitend van toepassing op de diensten en producten van ForYou B.V. ForYou B.V. draagt geen verantwoordelijkheid voor het privacybeleid van andere sites die via een link op de website(s) van ForYou B.V. bereikbaar zijn.

  Wanneer u gebruikt maakt van de diensten van ForYou B.V. of producten van ForYou B.V. aanschaft, vraagt ForYou B.V. u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden opgeslagen in ons klantensysteem, dat ForYou B.V. gebruikt om de diensten en/of producten te kunnen realiseren en leveren.

  Uw persoonsgegevens kunnen ook door ForYou B.V. gebruikt worden om u te informeren over onze producten en/of diensten. U kunt het ontvangen van mailingen te allen tijde stopzetten via de in de betreffende mailing aangegeven methode.

  Uw persoonsgegevens worden in beginsel alleen gebruikt door ForYou B.V. ForYou B.V. verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak, of als die noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en ForYou B.V.

  ForYou B.V. bewaart uw gegevens niet langer dan voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt.

   

  Vragen

  U heeft te allen tijde de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien, te veranderen of te verwijderen. In dat geval kunt u contact opnemen met ForYou B.V. via info@foryoumagazine.nl of via ons algemene nummer 050-7600800. Indien u meer informatie wilt ontvangen, of vragen hebt over de Disclaimer of Privacy Policy van ForYou B.V., kunt u ForYou B.V. benaderen via info@foryoumagazine.nl, of door contact op te nemen via het algemene nummer 050-7600800.

   

  Wijzigingen

  ForYou B.V. heeft het recht de aangeboden informatie, met inbegrip van deze Disclaimer en de Privacy Policy, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het is raadzaam om regelmatig te controleren of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van deze Disclaimer en de Privacy Policy, gewijzigd is.

   

  Toepasselijk recht

  Op deze website, de Disclaimer en de Privacy Policy is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze Disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement van ForYou B.V.

  Leave a reply →

Reageer op dit artikel

Cancel reply